О ф і ц і й н и й    с а й т
Архів новин

ПОЛОЖЕННЯ
про учнівське самоврядування Андрушівського професійного ліцею

1. Учнівське самоврядування АПЛ — добровільна, громадська організація, що діє на основі даного Положення.
2. Об’єднання є юридичною особою, має емблему, закони, структуру.
3. Юридична адреса об’єднання:
Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 34
Тел. 8 (01436) 2-16-87
Факс 8 (04136) 2-10-47
4. Об’єднання несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільного виховання, збереження життя та здоров’я дітей під час роботи з ними.

Мета і завдання

1. Об’єднання будує свою роботу на принципах самоврядування, гласності, демократії.
2. Об’єднання дотримується навчальної програми, слідкує за успішністю учнів ліцею, поведінкою в лыцеъ та за його межами.
3. Сприяє виявленню та розвитку здібностей його членів, згуртовує їх зусилля на досягнення цієї мети.
4. Надає допомогу в організації лекцій, екскурсій, виставок, організації благодійних заходів, тематичних вечорів, КВК.
5. Налагоджує зв’язки та співпрацює з лыцеями, АПЛ, товариствами і спілками України та за її межами.
6. Надає допомогу викладачам ліцею в організації і проведенні олімпіад, оглядів, конкурсів та інших заходів.

Основи внутрішньо-спілкового життя

1. Обрання членів усіх груп.
2. Звітність виборчого органу Ради об’єднання.
3. Обов’язковість рішень виборного органу для членів об’єднання, якщо ці рішення ухвалені в межах компетенції.
4. Повага більшості та меншості: інтереси більшості забезпечують її правом розпоряджатися власністю об’єднання а також правом виступати та діяти від імені об’єднання, інтереси меншості забезпечуються правом відстоювати позицію, організаційно оформлюватися у складі виборного органу, вести діяльність, що не суперечить Положенню об’єднання, організаційно визначатися аж до відокремлення.

Члени об’єднання

1.Членом учнівського самоврядування лыцею може стати учень 1-3 курсу, який дотримується Положення об’єднання і мети об’єднання.
2. Члени об’єднання гуртуються за своїми інтересами у гуртки, секції, комісії, творчі спілки тощо.

Члени об’єднання мають право

– брати участь у виборах і бути обраними до Ради училища;
– організовувати заходи:
– брати участь у всіх заходах об’єднання, виступати з доповідями, рефератами, повідомленнями, висовувати пропозиції щодо діяльності об’єднання та Ради училища, вносити доповнення та зміни до програми гуртків, секцій, творчих спілок;
– вільно виходити з об’єднання.

Членство припиняється

– за власним бажанням члена об’єднання після того, як він проінформував про це виконавчий орган у письмовій формі;
– за не дотримання умов Положення учнівського самоврядування.

Структура учнівського самоврядування

1.Структуру учнівського самоврядування ліцею складають гуртки, секції, комісії, творчі спілки, які створюються за ініціативою учнів, підпорядковуються Раді ліцею, що обирається на загальних зборах об’єднання.
2. Загальні збори:
– ухвалюють створення та ліквідацію об’єднання;
– схвалюють програму та Положення об’єднання;
– визначають основні напрямки роботи;
– обирають терміном на один рік Раду учнів;
– вирішують питання про символіку, атрибутику об’єднання.
3. Керуючим і координуючим органом об’єднання є Рада учнів.
4. До складу Ради учнів обираються старости гуртків та секцій ліцею.
5. Рада здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу в роботі гуртків, секцій, комісій та творчих спілок об’єднання.
6. Робота гуртків та творчих спілок здійснюється під керівництвом досвідчених фахівців.
7. Засідання Ради учнів проводиться не менше одного разу на місяць.
8. Рада учнів ухвалює новостворені гуртки, секції, творчі спілки і затверджує їх програму.
9. Організаційна цілісність об’єднання забезпечується єдністю програмних та організаційних цілей.

Органи самоврядування

1. Найвищим органом об’єднання є загальні збори. У період між загальними зборами управління справами об’єднання виконує Рада об’єднання, а у період між засіданням Ради — Голова.
2. Загальні збори об’єднання скликаються за необхідністю, але не рідше 1 разу на рік. Термін їх проведення, місце, норми представництва, по¬рядок обрання делегатів ухвалює Рада об’єднання. Позачерговій збір скликається за рішенням Ради об’єднання.
3. Загальні збори правомірні, якщо присутні більш ніж половина членів об’єднання від встановленої норми представництва.
4. До виняткових прав загальних зборів належать:
– прийняття програмних документів, Положення, вне¬сення до нього змін та доповнень;
– визначення основних напрямків діяльності, за¬твердження планів, заслуховування звітів про їх виконання;
– обрання, відкликання та дообрання членів Ради об’єднання;
– прийняття ухвал про реорганізацію і припинен¬ня діяльності об’єднання, призначення ліквідаційної комісії.
Загальні зборі мають право приймати також будь-які інші ухвали, пов’язані з діяльністю Положення.
5. Ухвали приймаються більшістю голосів відкритим або закритим голосуванням. Хід зборів протоколюється.
6. Загальні збори зобов’язані розглядати питання, внесені на їх обговорення Радою об’єднання, або не менше ніж 1/5 членів об’єднання.
7. Функції та повноваження Ради об’єднання:
7.1. Рада об’єднання (далі – Рада) координує діяльність об’єднання у період між загальними зборами.
7.2. Рада – вищий орган, щодо всіх виборних органів, членів об’єднання.
7.3. Рада формує виконавчий комітет, визначає його функції та повноваження, структуру.
7.4. До виняткових прав Ради належить:
– визначення питань, що підлягають розглядові загальними зборами, термін, місце їх проведення;
– розгляд і внесення на затвердження загальними зборами проектів планів роботи;
– обрання Голови Ради;
– розподіл функцій Ради між її членами;
– заслуховування і затвердження звітів Голови;
– розгляд конфліктних ситуацій.
7.5. Засідання Ради відбувається за необхідністю, але не рідше 2-х разів на місяць.
7.6. Кількість членів Ради визначається загальними зборами. При цьому, до складу Ради мають увійти: заступник Голови, старости груп, члени об’єднання.
7.7. Рада обирається на 1 рік.
7.8. Рада має право власною ухвалою вводити до свого складу на вакантні місця нових членів. При усуненні Голови, Рада має право обрати зі свого складу нового Голову.
7.9. За порушення Положення Голова і члени Ради можуть бути усуненні від виконання своїх обов’язків ух¬валою Ради, рішенням за¬гальних зборів.
7.10. Засідання Ради протоколюються. Ухвали приймаються звичайною більшістю голосів при¬сутніх на засіданні Ради відкритим або закритим голосуванням, якщо іншого порядку не пере¬дбачено, і протягом 15 днів доводяться до відома членів об’єднання.
Рада має право приймати ухвали без проведення засідань підписанням її членами проектів ухвал.
7.11. Рада правосильна для розгляду винесених на її засідання питань, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу.
7.12. Рада зобов’язана розглядати питання винесенні на її обговорення Головою, не менше ніж 1/5 членів об’єднання у місячний термін після їх по¬дання.
7.13. Рада звітує про свою діяльність загальним збо¬рам.
7.14. Рада розглядає заяви членів об’єднання з питань діяльності об’єднання.
7.15. Рада має право приймати ухвали з будь-яких пи¬тань діяльності об’єднання, крім тих, що Положення відносить до виняткової компетенції загальних зборів членів об’єднання.

8. Права і обов’язки Голови Ради об’єднання

8.1. Голова обирається на 1 рік.
8.2. Голова має право приймати будь-які рішення і ви¬конувати будь-які управлінські функції, що відповідають засадам Положення, крім ухвал і функцій, що віднесені до компетенції Ради та за¬гальних зборів членів об’єднання.
8.3. Голова представляє об’єднання в інших ор¬ганізаціях та установах.
8.4. Голова зобов’язаний:
– забезпечувати якісне і своєчасне виконання ух¬вал загальних зборів та Ради об’єднання;
– скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Ради;
– двічі на рік звітувати Раді про свою роботу;
– організовувати управління справами об’єднання в межах своєї компетенції між засіданнями Ради і загальними зборами.