О ф і ц і й н и й    с а й т
Архів новин

Проєкт правил прийому
до Андрушівського професійного ліцею на 2020рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до ліцею розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499 і є обов’язковими для виконання під час зарахування учнів.

1.2. До професійно-технічного навчального закладу приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров`я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів у Державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних закладах державної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.7. В ліцеї наявний гуртожиток, розрахований на одночасне проживання 200 осіб, місця для проживання в якому надаються особам, які мають в цьому потребу.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальню комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний рік розробляються згідно з Типовими правилами прийому, затверджуються директором ліцею та погоджуються з управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації не пізніше 1 грудня поточного року до початку прийому документів.

2.4. Приймальна комісія:

– працює щоденно (крім суботи і неділі) з 8 до 16 години;

– організовує прийом заяв та документів;

проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров`я, та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно-технічного закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди.

2.6. На 2019-2020 навчальний рік ліцей приймає учнів на навчання за наступними професіями:

2.6.1. На базі повної загальної середньої освіти (11класів):

7212 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»)»

8322 «Водій автотранспортних засобів категорія «С» – 20 учнів

Термін навчання 1 рік.

Специфічні вимоги:

вік – після закінчення терміну навчання – не менше 18 років;

стать – чоловіча;

медичні обмеження – відповідно до наказів МОЗ від 24.12.1999 р. №299 «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами» та від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

2.6.2. На базі базової загальної середньої освіти (9 класів)

з отриманням повної загальної середньої освіти:

8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського

виробництва категорії «А1», «А2» «В1».

7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» –

1-2 розрядів

8322 «Водій автотранспортних засобів категорія «С» – 25 учнів

Термін навчання 3 роки.

Специфічні вимоги:

вік – після закінчення терміну навчання – не менше 18 років;

стать – чоловіча;

медичні обмеження – відповідно до наказів МОЗ від 24.12.1999 р. №299 «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами» та від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

5122 «Кухар» – 26 учнів Термін навчання 2,5 роки.

Специфічні вимоги:

вік – після закінчення терміну навчання – не менше 18 років;

стать – чоловіча, жіноча;

медичні обмеження – відповідно до наказів МОЗ від 23.07.2002 р. № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Із усіх професій прийом проводиться на денну форму навчання.

Початок навчання 3 вересня 2020 року.

2.7. До Андрушівського професійного ліцею приймаються громадяни, які мають повну чи базову загальну середню освіту, або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

2.8. У випадку подання документів для зарахування на навчання в кількості, яка перевищує запланований обсяг прийому учнів на відповідну професію, з учнями проводиться співбесіда та конкурс документів про освіту, в яких визначається середній бал успішності з профілюючих предметів, а саме:

– українська мова – всі професії;

– математика – всі професії;

– фізика – професія «Водій автотранспортних засобів»;

– хімія – професія «Кухар»;

– біологія – професія «Тракторист машиніст с/г виробництва».

Перевагу у зарахуванні мають учні, у яких вищий середній освітній бал атестату з профілюючих предметів.

2.9. Зарахування до ліцею оформляються протоколом приймальної комісії, який затверджується наказом директора.

Зарахування проводиться не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників. Оформлення зарахування може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, установою, організацією) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчання та працевлаштування. Оскарження результатів вступних випробувань розглядаються приймальною комісією в 5-ти денний термін з моменту подання заяви, але не пізніше 29 серпня 2020 року.

3. Документи для вступу

3.1. Для зарахування до ліцею вступники подають особисто наступні документи:

заяву на ім’я директора із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання;

документ про освіту ( оригінал);

медичну довідку за формою, встановленою чинними законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

паспорт, документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто;

для обробки персональних даних особа надає письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Для зарахування на навчання до ліцею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться попередньо співбесіда з цими дітьми та подаються відповідні документи.

3.3. Особи, яких направляють на навчання підприємства, установи, організації, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.4. Прийом документів від вступників завершується 30 серпня 2020 року.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

за результатами вступних випробовувань;

запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про

додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.2. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.4. Зарахування до Андрушівського професійного ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.5. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування за конкурсом осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Андрушівського професійного ліцею здійснюється управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому обговорені та схвалені педагогічною радою ліцею 16.01.2020 року протокол №11 та затверджені наказом по ліцею 20.01.2020 року №34.